מגמת ניהול עסקי

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק והצורך

בראייה עסקית רב תחומית. בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל פעילויות הארגון.

הטמעת ידע עסקי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועדה לתת מענה הן לדרישות הגוברות של

המשק הישראלי למקצועות טכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של משק

מתקדם. מודעות לנושא הניהול העסקי תתרום לפיתוח תרבות ארגונית, תחנך לערכים ונורמות

שישפרו את ביצועי הארגון ויתרמו לשיפור חוסנה של המדינה.

מבנה המקצועות:

אשכול מדעים

מדעי הטכנולוגיה ) 90 שעות(

אשכול מוביל – 35 יח"ל

) יסודות ניהול החשבונאות – הערכה בית ספרית ) 30%

) מינהל וכלכלה – הערכה חיצונית ) 70%

אשכול התמחות – 3 יח"ל

פרויקט גמר ניהול משאבי אנוש